Rowan House B & B 01301 703090 07833 515391 mail@rowanhousebandb.co.uk